BAGAIMANAKAH UNTUK MENGHUBUNGI SWCorp?

Orang ramai boleh menghubungi SWCorp di talian 03-83124000 atau emelkan semua pertanyaan di customer@swcorp.my.

ADAKAH PEJABAT SWCorp ADA DI SELURUH MALAYSIA?

Tidak. Pejabat-pejabat SWCorp cuma terdapat di 7 negeri (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Perlis) yang menerima pakai Akta 672.

BERAPAKAH JUMLAH TAPAK PELUPUSAN YANG TERDAPAT DI SEMENANJUNG MALAYSIA?

Jumlah tapak pelupusan yang masih beroperasi di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 80 buah.

SYARIKAT KONSESI MANAKAH YANG TERLIBAT DALAM PERKHIDMATAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM?

a) Alam Flora Sdn Bhd – Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya dan Pahang
b) Southern Waste Management Sdn. Bhd (SWM) – Johor, Melaka dan Negeri Sembilan
c) E-Idaman Sdn. Bhd. – Kedah dan Perlis

APAKAH FAEDAH YANG AKAN DIPEROLEHI MASYARAKAT DENGAN WUJUDNYA SWCorp INI?

Satu sistem Pengurusan Sisa Pepejal (PSP) yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif, lestari dan diterima oleh masyarakat yang mementingkan pemuliharaan alam sekitar, penggunaan teknologi terkini dan menjamin kesihatan awam.

APAKAH FUNGSI SWCorp?
 1. Mengesyorkan dan melaksanakan dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam (PSPA).
 2. Melaksana, menggalakkan penyertaan dan mempertingkatkan kesedaran orang awam mengenai program kesedaran dan perkhidmatan PSPA.
 3. Melaksana dan menguatkuasakan undang-undang PSPA.
 4. Mengawal selia prestasi syarikat yang membekalkan perkhidmatan PSPA.
 5. Mengenal pasti teknologi yang mesra alam, selamat dan kos efektif serta menjalankan penyelidikan berhubung dengan pembangunan perkhidmatan PSPA.
 6. Menerapkan amalan kitar semula dan pengasingan sisa di punca (SAS) secara sistematik di samping menekankan ciri-ciri pembangunan yang mampan meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial.
 7. Memproses permohonan baharu, pembaharuan dan pembatalan/penggantungan lesen pembekal perkhidmatan pengurusan sisa pepejal (PSP) sehingga pengesyoran kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN).
APAKAH AKAN BERLAKU SELEPAS AKTA 672 DIKUATKUASAKAN?

Akta 672 telah memberikan kuasa kepada Kerajaan Persekutuan untuk mengambil alih pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di seluruh Semenanjung Malaysia dan Wilayah – wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan. Pelaksanaan Akta 672 dan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dan pembesihan awam akan mencetuskan satu perubahan besar dalan modus operandi pengurusan sisa pepejal dan pembesihan awam di Malaysia.
Selepas Akta 672 dikuatkuasakan, semua kerja – kerja pengurusan sisa pepejal dan pembesihan awam akan dilaksanakan sepenuhnya oleh SWCorp. Perubahan ini melibatkan pengambilalihan dengan serta merta tanggungjawab pengurusan sisa pepejal dan pembesihan awam daripada semua PBT. Ini adalah kerana PBT tidak mempunyai kuasa dari segi undang – undang untuk mengendalikan kerja – kerja kutipan dan pelupusan sampah serta perkhidmatan pembersihan awam seperti membersihkan jalan, tempat awam, tandas awam dan longkang. SWCorp akan mengambil alih pengurusan dan operasi semua tapak pelupusan yang diuruskan oleh PBT termasuk mengenalpasti dan menilai tapak pelupusan sanitari, stesen pemindahan, teknologi insinerator dan pengurusan loji.

KENAPA SWCorp INI DIWUJUDKAN?

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) adalah sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ia ditubuhkan melalui Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673). SWCorp ini merupakan organisasi yang ditubuhkan khusus untuk mentadbir dan menguatkuasa Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672).

ADAKAH SISA KUMBAHAN TERMASUK DALAM KATEGORI SISA PEPEJAL?
Tidak. Sisa kumbahan tidak termasuk dalam kategori sisa pepejal.
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SISA PEPEJAL?

Definisi Sisa Pepejal Mengikut Akta 672 :

 1. Apa- apa bahan sekerap atau bahan lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses;
 2. Apa-apa benda yang dikehendaki dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak; dan
 3. Apa-apa bahan lain yang mengikut Akta ini atau mana-mana undang bertulis lain yang dikehendaki oleh pihak berkuasa untuk dilupuskan.
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMBERSIHAN AWAM?

Definisi Perkhidmatan Pembersihan Awam Mengikut Akta 672 :

a) Membersihkan jalan awam, tempat awam, tandas awam dan longkang awam.
b) Membersihkan :

 1. Pusat penjaja kecuali medan makan yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian; dan
 2. Pasar kecuali pasar yang dipunyai dan di senggarakan secara persendirian.

c) Membersihkan sisa pepejal terkawal yang dibuang dengan menyalahi undang-undang di atas jalan awam dan di tempat awam.
d) Membersihkan pantai.
e) Memotong rumput di tepi bebendul jalan awam.
f) Memotong rumput ditempat awam.
g) Mengalihkan bangkai.

* Tidak termasuk pelandskapan dan penyenggaraan jalan awam dan tempat awam.