Pelaksanaan program-program berbentuk pendidikan kepada masyarakat merangkumi aspek:

  1. Pengetahuan mengenai pengurusan sisa pepejal mampan dan amalan 3R (Reduce-Kurangkan, Reuse-Guna Semula, Recycle-Kitar Semula);
  2. Kesedaran mengenai budaya mencintai kebersihan persekitaran dan amalan 3R dalam kalangan masyarakat;
  3. Kaedah yang tepat berkaitan budaya kebersihan seperti buang sampah ke dalam tong sampah dan amalan 3R; dan
  4. Pelaksanaan amalan kitar semula melalui inisiatif Pengasingan Sisa Pepejal di Punca.

Program Pembudayaan Amalan 3R

Institusi Pendidikan (PraSekolah)

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kidsmerupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan………

Institusi Pendidikan (Sekolah Rendah dan Menengah)

Program Kitar Semula di Sekolah (3R@Edumerupakan program pengumpulan barangan kitar semula…..

Institusi Pendidikan (Komuniti)

Program 3R di Komuniti (3R@Commerupakan program yang dilaksanakan melibatkan sesebuah komuniti atau taman perumahan yang terpilih.

Institusi Pendidikan (Pejabat Kerajaan dan Swasta)

Program Kitar Semula di Pejabat Kerajaan (3R@Govmerupakan program yang dirancang bertujuan…

Institusi Pendidikan (Pendidikan Tinggi)

Program Kitar Semula di Sekolah (3R@IPT)  dilaksanakan melibatkan warga institusi pengajian tinggi yang bertujuan….

Institusi Pendidikan (Industri dan Komersial)

Program Kitar Semula di Sekolah (3R@IPT)  dilaksanakan melibatkan warga institusi pengajian tinggi yang bertujuan….

MODUL 3R

HUBUNGI KAMI