1. Bengkel Training Of Trainers (TOT) Bagi Pelaksanaan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Pengurusan Sisa Pepejal Dan Amalan 3R Merentas Kurikulum Prasekolah Kepada Jurulatih Utama Kebangsaan (JUK)
 2. Data Kompaun Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca Mengikut Pejabat Cawangan
 3. Penerimaan Aduan Awam Bagi Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam
 4. Program Anjuran SWCorp Di Peringkat Kebangsaan
 5. Jentera Pembersihan Awam Syarikat Konsesi
 6. Kadar Kitar Semula Kebangsaan Mengikut Tahunan
 7. Kemudahan Di Bawah Seliaan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp)
 8. Kenderaan Kutipan Sampah Syarikat Konsesi
 9. Kutipan Sisa Kitar Semula Mengikut Kategori Melalui Program Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca Mengikut Tahunan
 10. Kutipan Sisa Kitar Semula (Tan)
 11. Berat Kutipan Sisa Pepejal Dilupus Bagi Sisa Domestik, Sisa Pukal Dan Sisa Pembersihan Awam
 12. Senarai Loji Rawatan Air Larut Resap (Leachate Treatment Plant) Di Bawah Seliaan SWCorp
 13. Pembangunan Sistem Secara In-House Oleh SWCorp
 14. Pendakwaan Sampah Haram Bagi Negeri Yang Menerima Pakai Akta 672
 15. Penganugerahan Pengiktirafan Bagi Pembangunan Sistem Secara In-House Oleh SWCorp
 16. Pengauditan Prestasi Kewangan Di SWCorp
 17. Pengauditan Prestasi Syarikat Konsesi Oleh SWCorp
 18. Ringkasan Keseluruhan Kajian Komposisi Sisa Pepejal (Seperti Yang Dilupuskan) Di 18 Tapak Pelupusan Di Malaysia
 19. Senarai Fasiliti Di Bawah Seliaan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp)
 20. Statistik Warga Kerja SWCorp
 21. Pembasmian Pembuangan Sampah Haram
 22. Operasi Dan Kempen Bersepadu Berkaitan Penguatkuasaan Akta 672
 23. Bilangan Pembasmian Lokasi Sampah Haram Mengikut Cawangan
 24. Kitar Guna Semula Sisa Binaan Di Tapak-Tapak Projek Yang Terlibat Dengan Kajian Sisa Pepejal Pembinaan
 25. Bilangan Tapak Kajian Mengikut Nilai Projek (Kerjasama Antara SWCorp – CIDB)
 26. Kontraktor Yang Berdaftar Bagi Pemungutan Sisa Pepejal Komersial