Memastikan proses perundangan di Perbadanan Pengurusan Sisa pepejal dan Pembersihan Awam dilaksanakan dengan adil, teratur serta berkesan.

    Meningkatkan kesedaran awam ke arah perubahan sikap dalam kalangan sektor awam dan industri agar dapat mencapai kadar kitar semula yang boleh dibanggakan.

    Memastikan penggunaan teknologi dalam pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang terkini dan mesra alam.

    Memastikan semua operator memiliki lesen yang sah mengikut kriteria perundangan bagi tujuan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

    Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang teratur dan berkesan bagi meningkatkan kualiti persekitaran yang bersih dan sihat.