Buku Kompendium Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia Edisi 2 ini adalah himpunan segala maklumat mengenai pengurusan sisa pepejal yang telah dijalankan oleh SWCorp dan telah dikemaskini sehingga berakhir Jun 2018. Maklumat seperti fasiliti pengurusan sisa pepejal, penjanaan sisa pepejal, komposisi sisa pepejal, kadar kitar semula negara, penguatkuasaan dan kawal selia serta pengurusan aduan boleh didapati dalam buku Kompendium ini bagi tujuan kajian, rujukan atau pembelajaran.

*Kaedah bayaran akan dimaklumkan kelak.