LATAR BELAKANG Di Malaysia, dianggarkan jumlah bahan-bahan kitar semula yang dibuang ke tapak pelupusan sampah setiap tahun adalah sebanyak 2.3 juta tan dengan anggaran nilai mencecah RM900 juta. Pada tahun 2013, jumlah penjanaan sisa negara meningkat kepada 33,000 tan sehari, berbanding 19,000 tan sehari pada tahun 2005. Ini bermakna purata pertambahan janaan sisa pepejal setahun secara linear ialah 6.7 peratus, iaitu jauh lebih tinggi berbanding purata kadar pertambahan di peringkat antarabangsa iaitu 3 peratus sahaja. Ini juga bermakna kadar pertambahan amaun sisa pepejal negara adalah dua kali ganda daripada sepatutnya. Sebagai negara maju, Malaysia mensasarkan 30 peratus (%) kadar kitar semula pada tahun 2020. Pelaksanaan program-program berbentuk pendidikan kepada masyarakat merangkumi aspek:

  1. Pengetahuan mengenai pengurusan sisa pepejal mampan dan amalan 3R (Reduce-Kurangkan, Reuse-Guna Semula, Recycle-Kitar Semula);
  2. Kesedaran mengenai budaya mencintai kebersihan persekitaran dan amalan 3R dalam kalangan masyarakat;
  3. Kaedah yang tepat berkaitan budaya kebersihan seperti buang sampah ke dalam tong sampah dan amalan 3R; dan
  4. Pelaksanaan amalan kitar semula melalui inisiatif Pengasingan Sisa Pepejal di Punca.

Program Pembudayaan Amalan 3R

Institusi Pendidikan (PraSekolah)

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kidsmerupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan………

Institusi Pendidikan (Sekolah Rendah dan Menengah)

Program Kitar Semula di Sekolah (3R@Edumerupakan program pengumpulan barangan kitar semula…..

Institusi Pendidikan (Komuniti)

Program 3R di Komuniti (3R@Commerupakan program yang dilaksanakan melibatkan sesebuah komuniti atau taman perumahan yang terpilih.

Institusi Pendidikan (Pejabat Kerajaan dan Swasta)

Program Kitar Semula di Pejabat Kerajaan (3R@Govmerupakan program yang dirancang bertujuan…

Institusi Pendidikan (Pendidikan Tinggi)

Program Kitar Semula di Sekolah (3R@IPT)  dilaksanakan melibatkan warga institusi pengajian tinggi yang bertujuan….

Institusi Pendidikan (Industri dan Komersial)

Program Kitar Semula di Sekolah (3R@IPT)  dilaksanakan melibatkan warga institusi pengajian tinggi yang bertujuan….

MODUL 3R

HUBUNGI KAMI